Toruń Geek Girls Carrots#11

 

30 maja o godz. 18.00 w Toruniu odbędzie się XI spotkanie dedykowane kobietom kochającym nowe technologie!

Miejsce: Hanza Cafe, Piekary 28, godzina 18:00; wstęp bezpłatny

Na jedenastym spotkaniu wystąpi Justyna Hoppe – kon­sul­tant z 10 let­nim doświad­cze­niem biz­ne­so­wym i 3,5 let­nim doświad­cze­niem tre­ner­skim. Pra­co­wała jako Brand Mana­ger w FMCG dla takich marek jak NESTLE CORN FLAKES, NESTLE FITNESS, NESTLE FRUTINA czy NESTLE MUSLI oraz dla ZPC Vobro (pro­du­cent pra­lin). Obec­nie nie­za­leżny doradca mar­ke­tin­gowy, wła­ści­cielka firmy PROFIT BRAND. Zarzą­dzała roz­wo­jem 5 kate­go­rii pro­duk­to­wych, przy­go­to­wała stra­te­gię wpro­wa­dze­nia na rynek Pol­ski 10 nowych pro­duk­tów, które odnio­sły suk­ces ryn­kowy prze­wyż­sza­jący zakła­dane wzro­sty sprze­da­żowe, przy­go­to­wała i zre­ali­zo­wała ponad 20 ogól­no­pol­skich pro­mo­cji kon­su­menc­kich dają­cych zakła­dane wzro­sty sprze­da­żowe, przy­go­to­wała i wypro­du­ko­wała 3 reklamy tele­wi­zyjne, które sku­tecz­nie budo­wały świa­do­mość bran­dów, prze­pro­wa­dziła ponad 15 kam­pa­nii tele­wi­zyj­nych, inter­ne­to­wych i pra­so­wych zop­ty­ma­li­zo­wa­nych pod wzglę­dem doboru mediów, zasięgu, czę­sto­tli­wo­ści, kosz­tów i miej­sca dotar­cia dające wzrost świa­do­mo­ści oraz jedno i dwu­cy­frowe wzro­sty sprzedaży.

Przeprowadziła ponad 300 godzin szko­leń, by w końcu wprowadzić w arkana swojej wiedzy Geek Girls Carrots!

Serdecznie zapraszamy!

Agenda:

18:00 Powitanie w Hanza Cafe – Beata Romańska, koordynatorka GGC Toruń

18:10  Justyna Hoppe: “Historia prawdziwa dziewczyny z małego miasteczka, która odważyła się mieć swoje marzenia”

18:50 Networking i obowiązkowe afterparty

Partners: