President of Carrots needed

English version below

Fundacja Carrots kontynuuje dzieło Geek Girls Carrots, organizacji, która w ciągu ostatnich 6 lat zrealizowała projekty w 33 miastach i 15 krajach świata. Cel mamy jeden: aby kobiety i osoby z trudniejszym startem w IT zmieniały świat wykorzystując nowe technologie i by stały się ich motorem rozwoju.

Aby ta misja stawała się coraz szersza, poszukujemy samodzielnej, ambitnej, nie bojącej się codziennych zadań osoby, która zbuduje jeszcze silniejszą społeczność Carrots i będzie miała poczucie, że zmienia świat na lepsze!

Dziś szukamy:

PREZESKI / PREZESA FUNDACJI CARROTS

wynagrodzenie: 8 000 – 15 000 zł

miejsce pracy: głównie Warszawa

 

Do najważniejszych zadań Prezesa/Prezeski należy:

 1. Tworzenie i wdrażanie nowej strategii fundacji wypełniającej jej misję.
 2. Ulepszanie obecnych i wprowadzenie nowych projektów i produktów budujących rolę i społeczności Carrots w świecie nowych technologii.
 3. Nadzór nad rozwojem i utrzymaniem międzynarodowej sieci miast.
 4. Stworzenie i wprowadzenie strategii pozyskiwania funduszy skoncentrowanej na budowaniu stabilnej grupy darczyńców biznesowych i indywidualnych.
 5. Pozyskiwanie funduszy dla fundacji i zarządzanie finansami fundacji.
 6. Zbudowanie zespołu centralnego oraz nadzór nad siecią wolontariuszy.
 7. Budowa publicity i reprezentacja fundacji Carrots – m.in. w mediach i podczas wydarzeń.

Prezes/Prezeska będzie raportować bezpośrednio do Rady Fundacji.

 

Jeśli chcesz zostać Prezesem/Prezeską Fundacji Carrots, oczekujemy od Ciebie:

 1. Gotowości do zmiany świata!
 2. Kilkuletniego doświadczenia w prowadzeniu organizacji lub długofalowego, ustrukturyzowanego projektu.
 3. Dobrej znajomości branży IT i/lub rynku 3 sektora.
 4. Wysokiej samodzielności w podejmowaniu decyzji.
 5. Doskonałej umiejętności wytyczania długo- i krótkofalowych celów i zadań oraz ich koordynacji.
 6. Doskonałych umiejętności interpersonalnych i zdolności negocjacyjnych.
 7. Doświadczenia w zarządzaniu ludźmi i projektami.
 8. Umiejętności tworzenia procesów i procedur.
 9. Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego i polskiego.
 10. Pewności siebie na scenie, na antenie i przed kamerą.

Szukamy Kandydata/Kandydatki, która w pełni zaangażuje się w misję rozbudowy Fundacji Carrots – nie ma więc możliwości reprezentowania jednocześnie innej firmy czy marki.

Dodatkowo mile widziane, jeśli:

 1. Masz doświadczenie w międzynarodowych projektach.
 2. Masz doświadczenie w pozyskiwaniu grantów.
 3. Znasz już Geek Girls Carrots osobiście.

Ze swojej strony zapewniamy Tobie:

 1. Wynagrodzenie w zależności od doświadczenia i posiadanych umiejętności.
 2. Wsparcie merytoryczne i mentorskie ze strony Rady Fundacji.
 3. Ciekawą pracę w międzynarodowym otoczeniu.
 4. Dużo dobrej karmy od Kobiet na całym świecie  <3

Forma współpracy do negocjacji.

Zgłoszenia w formie CV proszę wysyłać na adres Przewodniczącej Rady Fundacji  kamila.sidor@carrots.pl do 20 stycznia 2018 roku. W temacie wiadomości proszę wpisać : Prezes/Prezeska Zarządu

Uprzejmie informujemy, że odezwiemy się tylko do wybranych Kandydatek i Kandydatów w terminie do 30 stycznia 2018 roku.

Prosimy o dołączenie poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji przez Fundację Carrots (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926 t.j. z późn. zm.). Zostałem poinformowany/-a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

The Carrots Foundation continues the mission of Geek Girls Carrots: an organization, that managed to accomplish hundreds of projects in 33 cities and 15 countries during the last 6 years. Our goal is to encourage women and other people with difficult start in IT to change the world, using new technologies. They’re cogs in the machine of progress as well!

We want the mission to grow, that’s why we’re looking for independent, ambitious and brave person, who’s going to build a community of Carrots, that’s stronger. We want this person to feel the power of her great deeds!

We’re looking for
The President of Carrots Foundation

gross: 8 – 15 k PLN
place: mostly Warsaw


Your main tasks will be:
1. Creating and implementing new strategy of the foundation, which is coherent with it’s mission.
2. Improving current and deploying new projects and products, that build the role of the Foundation and the Carrots community in the IT world.
3. Supervising of development and maintenance of the international countries’ net.
4. Creating and implementing the strategy of applying for external grants concentrated on building of stable group of business and individual investors.
5. Applying for funds for the Foundation and managing the it’s finances.
6. Building the central team and managing the volunteers net.
7. Building the publicity and representation of Carrots Foundation – in media and during the events.

The President will report directly to the Foundations Board.

If you want to join us, we expect you have:
1. Readiness to change the world!
2. Couple of years of experience in leading an organization or long-term, structured project.
3. Good knowledge of IT branch or market of the third sector.
4. High independence in making decisions.
5. Great ability to set short- and long-term goals and tasks – and the coordination of them.
6. Great interpersonal and negotiative skills.
7. Experience in managing people and projects.
8. Ability of creating processes and procedures.
9. Great knowledge of English and Polish language.
10. Confidence on stage and on air.

We are looking for a Candidate who’s going to be fully engaged in the mission of widening the Carrots Foundation – therefore, there’s no possibility of representing another company or brand at the same time.

It would be awesome, if you:
1. Are experienced in international projects.
2. Are experienced in acquiring for grants.
3. Know Geek Girls Carrots personally.

We will definitely provide you:
1. A salary depending on your experience and skill set.
2. The Board of the Foundation with it’s substantive support.
3. An interesting job in the international environment.

The form of the contract is negotiable.

Please, send your CV to kamila.sidor@carrots.pl up to 20.01.2018. The subject of the message should be: President of the Foundation.
We’re going to reply chosen Candidates before 30.01.2018.
Please, attach this clause:
I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed by Carrots Foundation for the purposes of the recruitment process under the Personal Data Protection Act as of 29 August 1997, consolidated text: Journal of Laws 2016, item 922 as amended. I have been informed, that I have the right to access the content of my personal data and it’s correction, and giving my personal data is voluntary, but mandatory for the recruitment process.

Partners: